VOORWOORD

12-05-2015

Met het wegvallen van stedenbouw als kardinale pijler van het financieel stelsel, is de maatschappij genoodzaakt zich op een andere wijze te organiseren om de huidige welvaart te handhaven. In dit proces hebben de Nederlandse steden een centrale rol toegewezen gekregen. Enerzijds worden de verantwoordelijkheden van welzijn gedecentraliseerd van de centrale overheid naar de gemeenten. Anderzijds wordt juist de oude ruimtelijke decentrale planning losgelaten en worden steden als groeikernen in een stelsel van kennisassen gepromoot. De herorganisatie lijkt op het samenbrengen van lasten en innovatie.

teaser2015

Wie staat er aan het roer van deze transitie en hoe werkt het in de praktijk? Grote brokken kapitaal zitten nog steeds vast in boekwaarden en de decentralisatie gaat gepaard met forse bezuinigingen. Als de steden meer maatschappelijke verantwoordelijkheden opgelegd krijgen is een betere afstemming met het gebruik van ruimte cruciaal. Wat betekent dat voor de participerende stadmaker binnen en voor de agenderende stadmaker buiten de stadsgrenzen. Er zal behoefte zijn aan nog meer uitwisseling van praktijkresultaten en verknoping van kennis.

Voorwoord2015

Het tweede jaar Stad.Academie mengt zich verder in de discussie van nieuwe stadsontwikkeling, maar voegt ook een sociale laag toe, namelijk de verhouding tussen maatschappij en ruimte ten tijde van transitie. Met de steun van het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie kan Stad.Academie het internationale kennisnetwerk verder voorzien van nieuwe ervaringen en inzichten. Dankzij de participatie van verschillende partners zoals de gemeente Maastricht en Bureau Europa wordt de lokale transitie gestimuleerd; stadsontwikkeling is niet langer enkel het leggen van stenen, maar het bouwen van relaties.