Tijdelijkheid

Module 03

(Tijd)elijkheid

 

Alles is tijdelijk. Als we dat echt beseffen, daarvan doordrongen zijn, gaan we anders met stad om. Dan gaan we anders plannen, ontwikkelen, bouwen, gebruiken, aanpassen, afbreken… Met dit besef in ons achterhoofd veranderen bestaande opvattingen over stad maken en stad zijn. Tijdelijkheid komt voor in grootschalige, top-down strategieën maar ook in de ontwikkeling van de stad van onderaf. Tijdelijke events als de Olympische Spelen in London, tijdelijke pop-up store, tijdelijke creatieve hotspots, tijdelijke tuinen etc. Waar de één de tijdelijkheid viert als een unieke, eindige kans of inzet als pr-strategie, gebruikt de ander de tijdelijkheid om een alternatieve visie op gangbare stedelijke ontwikkeling neer te zetten. Door wie, wanneer, waar en hoe wordt tijdelijkheid ingezet en gebruikt en met welk doel? Wat betekent tijdelijkheid voor jou en jouw vakgebied?

Vraagstukken die met het thema tijdelijkheid samenhangen ‘dwingen’ een ander perspectief te ontwikkelen op: groei/krimp, waarde/ investeren, geven/nemen, eigendom/zeggenschap/gedeeld gebruik, lineair /cyclisch denken, gentrification, organische groei

DE TUSSENTIJD

‚Lege ruimtes, een niets in afwachting van iets, al dan niet dichtgetimmerd of omheind…’

Iris Schutten, oktober 2011

Door de recessie bevindt een groeiend deel van de gebouwde omgeving zich in een ‘staat van tussentijd’. Oude functies zijn er verdwenen, en definitieve nieuwe functies zijn nog niet in zicht. Deze tussentijd wordt meer en meer geboortegrond voor nieuw en onverwacht gebruik. Het zijn de designers, architecten en representanten van de nieuwe maakindustrie die hierin met interdisciplinaire en informeel georganiseerde activiteiten het voortouw nemen. Zij ruilen daarvoor hun rol als opdrachtnemer in voor die van innovatieve initiator en oefenen zo buiten de grote partijen om invloed uit op de stedelijke ontwikkeling.

Tussentijdmentaliteit

Pas recentelijk is men in de planvorming rekening gaan houden met de mogelijkheden van de periode van transformatie. Na het succes van Richard Florida’s publicatie ‘Rise of the Creative Class’ heeft men op veel plaatsen deze veelbelovende creatieve doelgroep aan de tussentijd gekoppeld. Los van de vraag of men de creatieve stad niet een meer permanente status moet gunnen en of er genoeg creatieven zijn om alle tussentijdlocaties te vullen, worden leegstaande gebouwen tijdelijk verhuurd aan creatieve ondernemers in de hoop dat zij het gebied op de kaart zetten en zo de gebiedsontwikkeling een positieve impuls geven. Naast dit bewust & top-down inzetten van creatieven duiken er ook meer en meer autonome, zelfgeorganiseerde  projecten op waar creativiteit, innovatie en ondernemerschap elkaar in de tussentijd vinden en versterken. Zo werkt in Groningen een enthousiaste groep aan het project Open Lab Ebbinge - waarbij een braakliggend terrein grenzend aan het centrum van de stad het toneel wordt voor mobiele architectuur, is in Scheveningen op een braakliggend terrein van containers het surfhostel F.A.S.T. (Free Architecture Surf Terrain) gebouwd, inclusief bar, restaurant, winkels en werkplaatsen, is in Arnhem het Departement voor Tijdelijke Ordening opgericht, dat de Arnhemse transitielocaties in kaart brengt en programmeert, en is aan het Sandberg instituut dit jaar de nieuwe master Vacant NL van start gegaan - geleid door de bevlogen gebroeders Rietveld van Rietveld Landscape. Daarnaast ontdekt ook de commercie het  potentieel van tussentijd; het concept van de pop-up store is bezig met een opmars in leegstaand vastgoed en Apple telde onlangs 1,4 miljoen dollar neer voor de bouw van een tijdelijke winkel aan SoHo’s Green Street in New York*.

* Zie ook het artikel van Neil Hughes, ‘Apple building $1.4M temporary store in New York’s SoHo neighborhood’ in Apple insider op 25 juli 2011 

Tussentijdprojecten komen we in de alternatieve sfeer en binnen het domein van de kunst al langer tegen. Als reactie op de gangbare stedelijke praktijk werden vanaf de jaren ‘90 projecten ontwikkeld die leegstand gebruikten om alternatieven uit te proberen. De herontwikkeling van de oude NDSM-scheepswerf in Amsterdam Noord tot ‘culturele broedplaats avant la lettre’ met zelfgebouwde ateliers en skatebaan maakte van eindgebruikers mede-ontwikkelaars*. Het project ‘De Strip’ in leegstaande winkels te Vlaardingen van kunstenaar Jeanne van Heeswijk haalde gerenommeerde kunstinstellingen naar een volkswijk en creëerde nieuwe publieke ontmoetingsruimtes. Het door architect Jan Konings bedachte Hotel Transvaal in een Haagse herstructureringswijk veranderde sloopwoningen in tijdelijke hotelkamers en wijkvoorzieningen in hotelvoorzieningen. Zo kreeg je je ontbijt bij de Turkse bakker, was de plaatselijke wasserette ook die van het hotel** en reden er trams door de gangen van het hotel.

*Het NDSM terrein is ontwikkeld door o.a. Eva de Klerk, op basis van het concept–ontwerp van Architectuurwerkplaats de Ruimte (Iris de Kievith, Iris Schutten en Sebas Veldhuisen), Kapriool en Labadie architecten.

**Hotel Transvaal werd verder ontwikkeld en uitgevoerd door Sabrina Lindemann van Mobiel projectbureau OpTrek en heeft 1,5 jaar gedraaid.

Ondertussen, innovatief met tussentijd

Wat deze tussentijdprojecten laten zien is dat hun doel niet ligt bij de opleuking of maskering van een kale periode an sich, maar dat zij een veel constructievere bijdrage leveren dan gedacht aan de transformatie van een gebouw, straat, wijk of stad. Naast de korte termijn door tijdelijke invulling wordt ook een vernieuwend perspectief op de uiteindelijke ontwikkeling van de plek naar buiten gebracht. Het aanvankelijk tijdelijke project op de NDSM werf bestendigde zich, van Heeswijk moedigde bewoners in Vlaardingen aan mee te denken over de toekomstige ontwikkelingen van de wijk en Hotel Transvaal in Den Haag ontwikkelde en huisvestte het Laboratorium voor de Tussentijd waar deskundigen van uiteenlopende disciplines innovatieve concepten ontwikkelden voor de tussentijd en transformatiewijzen.

Het lastige is dat voor dit soort projecten geen kant en klare receptuur bestaat, geen kunstje dat overal kan worden herhaald. Wel valt er een mentaliteit te bespeuren die je de ‘tussentijdmentaliteit’ zou kunnen noemen. Deze is interdisciplinair, ontsluit, ontregelt, zet cartografie in voor waardecreatie, gaat niet van een vaststaand eindbeeld uit, maar werkt met informele en flexibele planprocessen en zoekt naar een open source-aanpak van architectuur en stedelijke ontwikkeling. Zoals tijdens de oprichtingsbijeenkomst van het Landelijke Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling werd gezegd door Ester van de Wiel: ‘biedt het benutten van tussentijd kansen om programma’s te realiseren die nu geen plek hebben in stedelijk gebied. Ze kunnen in tijdelijke vorm getest worden onder het motto “alles wat werkt blijft, alles wat niet werkt verdwijnt.”’ Langzamerhand realiseert men zich dat het eindbeeld binnen de stedelijke ontwikkeling niet langer centraal kan staan. Gaandeweg verschuift de aandacht naar ‚de weg er naar toe’, naar het ‘ondertussen’. Een ondertussen met ruimte voor onverwachte kansen en innovatieve impulsen ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling.

Think big, act small

Economische tussentijd

Waar sommigen nog geloven dat het ooit wel weer goed komt met de bouwproductie en dat we straks op de oude, grote voet verder kunnen, menen anderen dat we op een totaal nieuwe manier zullen moeten gaan werken omdat met de huidige crisis ook de tijden voorgoed veranderd zijn. Tussentijd is min of meer een permanente staat van zijn aan het worden; voor veel leegstaande gebouwen zal binnen de gangbare huurprijzen en functies immers nooit meer een nieuwe huurder gevonden worden. Met de toenemende leegstand bevinden we ons momenteel niet alleen ruimtelijk gezien in de tussentijd maar ook economisch. Daardoor is de creatieve ondernemer min of meer noodgedwongen naast opdrachtnemer ook steeds vaker initiator van zijn eigen projecten. In het vacuüm van opdrogende opdrachten signaleren zij vragen, mogelijkheden en/of oplossingen die door de gevestigde partijen nog niet als potenties en/of problemen herkend waren. Indien de creatieve ondernemers hiervoor relevante stakeholders weten te interesseren creëren zij daarmee vaak baanbrekend werk op methodologisch, technologisch en creatief vlak en versterken daarmee tevens hun eigen werkvoorraad.

‘The Great Reset’ - de recent verschenen publicatie van socioloog en urbane wetenschapper Richard Florida - toont aan dat diepe crises zoals die waar we ons nu in bevinden samenhangen met grote maatschappelijke veranderingen. Eerder al heeft de econoom Kondratieff laten zien dat crises volgen op maatschappelijke omwentelingen zoals de industriële revolutie, het ontstaan van stoommachines en spoorwegen, de toepassing van staal en elektriciteit, het tijdperk van de olie en de auto en het informatietijdperk. Wat deze crises gemeen hebben is dat de wereld ná de recessie er compleet anders uitziet dan ervoor; met andere werkvormen, organisatievormen, ruimtelijke ordening en dientengevolge ook andere spelers aan het roer. Kortom, culturele, maatschappelijke en economische problemen bieden unieke mogelijkheden de stad opnieuw te doordenken.

Onder het credo think big, act small leent de tussentijd, als vorm van ruimtelijk, tijdelijk én economisch pauzelandschap, zich uitstekend voor het proefondervindelijk uitvinden van nieuwe mogelijkheden. Het creatief gebruiken van het pauzelandschap appelleert aan innovatief design, ondernemerschap en het leggen van nieuwe verbanden, kortom zaken die we binnen de huidige crisis goed kunnen gebruiken. Wat de ontwikkelaar/gemeente of corporatie ondertussen kan doen is dergelijke proeven de tijd en ruimte geven, niet alleen op het fysieke vlak, maar juist op ook het financiële, organisatorische en juridische/wettelijke vlak. Tussentijd wordt zo een levend laboratorium dat, zoals Siebe Thissen het verwoordt, ‘vergeten, genegeerde of uitgesloten data met concrete initiatieven en ontwerppraktijken combineert … Die Tussentijd ... biedt een geweldige aanleiding om stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, gemeenschap en collectieve actie van andere, nieuwe perspectieven te voorzien.’ Initiatieven als Eetbaar Landschap, De Groenten uit Amsterdam en Breakland zijn goede voorbeelden van dergelijke, vernieuwende software solutions; vormen van social design waarmee de kwaliteit van leven in de stedelijke ruimte een positieve impuls krijgt.

Kweekkantoren en mobiele stedenbouw

In een deel van de tussentijdprojecten neemt voedsel een belangrijke plaats in. Zo is door Ester van de Wiel onder de noemer Eetbaar Landschap de broedplaats Rioolgemaal Moerenburg in Tilburg veranderd in een plek waar samen met andere kunstenaars, lokale bewoners, ondernemers en scholen nieuwe tools zijn ontwikkeld voor braakliggend terrein. Maar ook gebouwen lenen zich voor voedselproductie. De Groenten uit Amsterdam is een initiatief dat met behulp van nieuwe technieken voedsel in leegstaande kantoren wil gaan kweken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van ‚plant production units’ van het centrum Plantlab waarbij zonlicht en aarde worden vervangen door rode en blauwe led verlichting, substraten en steenwol. Hier wordt moderne technologie met nieuwe inzichten in de plantfysiologica gecombineerd waardoor de productie verdrievoudigt ten opzichte van standaardkassen, kweek niet meer grondgebonden en dus stapelbaar is en er minder water en energie wordt verbruikt. Philip van Traa, hovenier en initiator van het concept om deze techniek in te gaan zetten in leegstaande gebouwen, hoopt binnenkort de eerste kantoorkwekerij te beginnen. ‘In stapelbare kweekruimtes kunnen groenten, fruit en kruiden worden verbouwd. Deze kunnen vervolgens lokaal worden verkocht wat enorm veel energie scheelt die normaliter in verwerking, verpakking en transport gaat zitten. … Een Nederlandse maaltijd legt nu 30.000 kilometer af, voordat de boontjes, de aardappeltjes en het lapje vlees op ons bord liggen. … Zodoende kan er tegelijkertijd een slag worden gemaakt in de verduurzaming van de voedselvoorziening en tot een invulling voor de leegstand worden gekomen’.* Een idee dat een enorme vermindering van het ruimtegebruik van de tuinbouw betekent en daarmee van grote invloed zou kunnen zijn op de ruimtelijke ordening van Nederland.

* Zie het artikel van Jasper Karman ‘Groente kweken in lege IBM-fabriek’ in Het Parool.nl

Vernieuwing kan echter ook op een heel ander terrein liggen. De Amsterdam Pioneers, bestaande uit het projectbureau Collectieve Particuliere Stedenbouw en de Mobiele Bouw Brigade, hebben hun oog laten vallen op de Sluispolder op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Een enorm terrein dat minstens nog 10 jaar braak zal liggen. In plaats van het gebied te omheinen stellen zij voor het wilde landschap te koloniseren met mobiele architectuur voor en door de spelende mens: Breakland. Zij willen daarmee expliciet een bijdrage leveren aan de kennis- en innovatieagenda door een ‘samenwerklandschap’ te creëren ‘waarin bouwen en stedenbouw opnieuw worden uitgevonden en … waar ambacht en  innovatie elkaar ontmoeten. … op het kruispunt van verblijf en tijdelijkheid.’ Zij zien Breakland als ‘de gastheer voor een gevarieerde groep uitvinders, vrijdenkers, kleine ondernemers,vaklui, vuile handen kunstenaars, experts, internationale gasten en studenten, die samenwerkt en experimenteert met kennisinstellingen, creatieve industrie en bedrijfsleven.’* Met zaken als een Mobiele Spa (bestaande uit een een karavaan van verschillende karren, wagens en caravans waarop zich ‘healthy happenings’ afspelen), een buitenbioscoop en een ‘plug and play’ camping willen zij de mogelijkheden van mobiele architectuur aftasten, en zo een alternatief op het blueprint  planningsmodel en grootstedelijke ontwikkeling vormen. Binnen het concept van collectieve, particuliere stedenbouw bepaalt niet één of enkele partij voor jaren de inrichting van een gebied, maar maken vele partijen, groot en klein, samen en in de loop van tijd hands-on en in real life de stad. Braakliggend terrein wordt tijdelijk in gebruik genomen om daarna met de nieuw ontwikkelde mobiele en architectonische tools verder te trekken naar een volgend transitiegebied.

* Uit het Conceptboek Breakland van Arlette van Laar, Bart Stuart, Bart Sabel, Caï van Hoboken, Calanne Moroney, Ed Vossen, Hay Schoolmesters, Hessel Dokkum, Jaap Draaisma, Jet van Heteren en Ruud Panhuyzen, Amsterdam augustus 2011.

Ontwikkelen door anders te gaan beheren

Voor een tussentijdmentaliteit zonder eindbeelddenken zou een vorm van ‘ontwikkelend beheer’ ideaal zijn. Ontwikkeling en beheer zijn momenteel twee afgescheiden werelden. Ontwikkelaars denken meestal in termen van ‘nieuw’ en ‘anders’ en werken graag met een schone lei, met grote investeringen en met een lange planhorizon en afschrijvingstermijn. Beheerders zijn op hun beurt vooral bezig met behoud van het bestaande. Zij zijn gewend om te werken met een relatief snelle uitvoering en maximale kostenbesparing. Binnen woningbouwcorporaties en gemeenten hebben beide disciplines hun eigen afdeling, organisatie, beleid en directie. Het laten samensmelten van ontwikkeling en beheer zou een derde weg kunnen zijn.

Wie kiest voor ontwikkelend beheer, gaat ervan uit dat een wijk, gebouw of ruimte nooit af is. Dat zij na oplevering niet langzaamaan devalueert – stilstand is immers achteruitgang – maar dat zij zich voortdurend blijft versterken, aanpassen en vernieuwen. In plaats van dat een gebouw, straat, buurt of wijk na oplevering steeds minder waard wordt - stilstand is immers achteruitgang - krijgen zij bij ontwikkelend beheer de kans om zich voortdurend opnieuw uit te vinden en te herschrijven waardoor stedelijkheid in gelaagde variëteit kan ontstaan. Zoals veel ‚vanzelf’ gegroeide binnensteden in de loop der eeuwen zijn gevormd, en vele oudere woonhuizen eeuwenlang aan uitbreiding en transformatie onderhevig waren. Bij een dergelijke manier van werken staat niet langer het eindbeeld en de hardware centraal, maar in plaats daarvan de weg daar naar toe, en het programma. Een weg waarbij meer ruimte is voor onbepaaldheid, multidisciplinariteit, continuïteit en co-creatie, met als uiteindelijk resultaat veel specifieker en diverser ontwerpen voor de gebouwde omgeving.

Bij deze manier van werken wordt het belang van het kijken naar dat wat er is urgenter. Men ontwikkelt niet meer voor abstracte doelgroepen uit de koker van de SmartAgent Company, maar voor en met specifieke eindgebruikers op een specifieke plek. Het tussentijds beheer kan daar een belangrijke rol in spelen. Ook Charles Landry brengt de menselijke factor in het discours van de stadsontwikkeling: ‘Wat een stad leven, betekenis en zingeving schenkt, zijn de handelingen van mensen in een fysieke omgeving. Decor en spel mogen niet worden vereenzelvigd. De fysieke dingen zijn weliswaar noodzakelijke instrumenten en hulpmiddelen, maar de kunst van het stadswerken wil de stad in balans brengen, door de geloofwaardigheid van de status van scriptschrijvers, regisseurs, kunstwerkers en performers te verhogen. Te veel hebben we verwacht van de professionele kaste die onze fysieke omgeving ontwierp. En is niet zij, meer dan anderen, verantwoordelijk voor de steden waar we vandaag wonen?’*

* Charles Landry in de publicatie The Art of City-making, 2006

Tijd als kwaliteit

Het kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling pleit voor meer tussentijdmentaliteit in de stedelijke ontwikkeling: ‘Wanneer tijd als  kwaliteit kan worden gezien binnen een ruimtelijk ontwikkelingsproces, dan biedt dat mogelijkheden voor andere, meer flexibele vormen van ontwikkelen. De gebruiker kan daarbij centraal worden gesteld in het proces, en daardoor behalve gebruiker ook producent worden van zijn eigen ruimte.’* Door de bouwcrisis zoeken ook gemeentes tegenwoordig de oplossing voor tot stilstand gekomen bouwprojecten in organische gebiedsontwikkeling, een ontwikkelmethode waarbij het gaat om kleine stappen, ruimte voor experiment, het meenemen van bestaande kwaliteiten van een plek, eigen initiatief en meer verantwoordelijkheid van de burger. De met de mond beleden openheid voor initiatief van onderaf blijkt echter maar al te vaak stranden in controledrang bij wethouders, regeldrang bij ambtenaren en valse verhuurhoop bij eigenaren.

* Kris Oosting in het verslag Tussentijd in Ontwikkeling, Den Haag, april 2014

Misschien moet in Nederland naast de monumentenstatus ook een tussentijdstatus ingesteld worden, zodat het mogelijk wordt in de tussentijd met andere verdienmodellen, planprocessen en regelgeving te werken. Leegstand en tussentijd veranderen dan van probleem in opportunity, en het beheer van de tussentijd in het ontwikkelend beheren van de tussentijd. Om dit te bewerkstelligen liggen er zowel bij de traditionele stadsmachinerie - de gemeentes, corporaties, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren - als bij creatieven en de maakindustrie uitdagingen. Terwijl de laatsten door hands-on en in real life te initiatieven te ontplooien de tussentijd pro-actiever als tool in kunnen zetten voor de innovatie van de huidige manieren van wonen, werken, leven en ruimtegebruik, zullen de eersten hun traditionele werkwijzen los moeten durven laten om zo ruimte te maken voor nieuwe perspectieven. Bijvoorbeeld door minder gericht te zijn op regelgeving en procedures en meer te kijken naar de inhoud en zingeving erachter, binnen economische beslismodellen maatschappelijke waardecreatie mee te nemen als weegfactor en in de planning meer ruimte te laten voor en vertrouwen te hebben in het onverwachte. De laatste jaren is men buiten de stedenbouw en architectuur steeds meer bezig met de upcycling van bestaande producten. Design en mode richten zich al steeds vaker op het inventief hergebruiken van afgedankte producten en materialen. Nu de stad nog!

Iris Schutten medeoprichter van het landelijk Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling, innovatief hergebruik van de gebouwde omgeving. 

‘De Tussentijd’ is geschreven door Iris Schutten in opdracht van ALICE Creative Industries Platform te Eindhoven. Dit essay verscheen ter gelegenheid van het debat ’Tussentijd’, 24 oktober 2011, in het kader van de Dutch Design Week. Het grafisch ontwerp is van Design Studio Edhv, Eindhoven.

 

‘De Tussentijd’ is geschreven door Iris Schutten in opdracht van ALICE Creative Industries Platform te Eindhoven. Dit essay verschijnt ter gelegenheid van het debat ’Tussentijd’, 24 oktober 2011, in het kader van de Dutch Design Week. Het grafisch ontwerp is van Design Studio Edhv, Eindhoven.

Stadt der Raumunternehmen

'Nicht mehr expansives Wachstum um jeden Preis, sondern vielmehr die Frage, wie wir in Zukunft in der Stadt gut leben können, rückt in der Vordergrund'.

Klaus Overmeyer, 2014

Zwischen Gewerbehöfen, Ateliers, Veranstaltungsorten und leeren Betriebsgebäuden liegt das Münchner PATHOS-Theater. Bislang galt dieses Theater als typische kreative Zwischennutzung in einem der wichtigsten Münchner Entwicklungsgebiete zwischen Innenstadt und Olympiapark – mit absehbarem Ende. Die Stadt lobte 2012 einen städtebaulichen Wettbewerb für das Gelände aus und wollte damit der enormen Nachfrage nach Wohnraum gerecht werden. Der Startschuss für neue Stadtquartiere läutet meistens das Ende der Zwischennutzungen ein, doch in München wurde Angelika Fink „über Nacht“ zur Raumunternehmerin. Der prämierte Entwurf des Berliner Architekturbüros Teleinternetcafé zusammen mit TH Treibhaus Landschaftsarchitektur aus Hamburg (Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2013) schlägt eine wegweisende Strategie vor. Teile des Gesamtareals können zügig erschlossen und mit Wohnungen in hoher Dichte bebaut werden. Im Gegenzug wird eine fünfeinhalb Hektar große Teilfläche zum „Kreativlabor“ erklärt. Hier sollen mittelfristig zwar auch Wohnungen und Gewerbeeinheiten gebaut werden; wo und wann, bleibt aber zunächst offen. Dafür sollen intakte Bestandsgebäude nach Möglichkeit erhalten werden.

Zwischennutzungen wie das PATHOS sollen eine langfristige Perspektive bekommen und eigene Ideen zur Gestaltung des Labors beitragen und umsetzen können. „Für uns ist das eine Riesenchance“, meint Angelika Fink, künstlerische Leiterin des Theaters. „Zum ersten Mal wird der Wert unserer Arbeit ernst genommen. Auf der anderen Seite müssen wir Verantwortung für Dinge übernehmen, die bisher nicht zu unserem Job gehörten: Wir lesen bauliche Gutachten, besprechen mit Anwälten die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Organisationsformen, initiieren öffentliche Veranstaltungen zum Gelände oder müssen uns über Finanzierungsquellen, Pachthöhen und Investitionspläne Gedanken machen.“ Für die Raumunternehmen auf dem ehemaligen städtischen Betriebshof stellt sich damit eine besondere Herausforderung. Kümmerten sich die Projektmacher bislang um die Nutzung und den Betrieb einzelner Gebäude und Grundstücke, so setzt die Transformation eines mehrere Hektar großen Geländes nun Kompetenzen in den Bereichen Planung, Organisation, Ökonomie und Steuerung voraus.

Wie das Münchner Projekt und die untersuchten Fallbeispiele zeigen, gibt es mittlerweile in vielen Städten Raumunternehmen, die in die städtebauliche Entwicklung eingebettet werden sollen. In Hamburgs HafenCity wurde der Masterplan im östlichen Bereich zu Gunsten einer nutzergetragenen Entwicklung, des Kreativ- und Kulturquartiers Oberhafen, geändert (Bühler 2013), in Wuppertal haben Raumunternehmen einen aufgelassenen Bahnhof an einer neuen, regionalen Radwegeverbindung in Eigenregie übernommen und in Basels größtem Entwicklungsgebiet im Rheinhafen hat sich im Zuge eines Vergabeverfahrens ein Trägerverein zur Nutzung der öffentlich zugänglichen Räume gebildet (Verein I_LAND 2013).

Alle genannten Projekte stehen am Anfang. Noch gibt es bei den wenigsten eine klare Vorstellung davon, wie ihr jeweiliges Gebiet in zehn oder 15 Jahren aussieht und welche Rolle die heutigen Projektakteure dann dabei spielen werden. Wie viel Festlegung und Steuerung, wie viel Offenheit und Unbestimmtheit sind notwendig? Wie stark sollten die Projekte gemeinwohlorientiert sein, wer schöpft den durch sie entstehenden Mehrwert ab? Auch ist unklar, wie das Verhältnis zwischen Neubau und Bestand am besten austariert wird und wer die wesentlichen Entscheidungen fällt: Nutzer, Eigentümer, Investoren, die Politik oder eine Entwicklungsgesellschaft? Allen Projekten gemein ist – und damit zeichnet sich ein Paradigmenwechsel in der Stadtentwicklung ab –, dass es um die nutzergetragene Entwicklung eines größeren Gebietes geht und nicht mehr um die bloße Zwischennutzung oder den Erhalt von einzelnen Bestandsgebäuden.

Deutlich wird an den Projekten auch, dass Nutzer nicht als zahlende Mieter oder potenzielle Eigentümer gefragt sind, sondern als eigenständige Raumentwickler, die ein Stadtviertel mit ihren Ideen, ihrem Engagement und ihrer Verantwortung mit voranbringen. Möglich werden die experimentellen Gebietsentwicklungen in der Regel außerhalb von marktüblichen Verwertungsmechanismen. Meistens handelt es sich um öffentliche Flächen mit einem politischen Mandat für einen alternativen Transformationsprozess oder der Immobilienmarkt steckt, wie derzeit in den Niederlanden, so stark in der Krise, dass auch private Investoren zumindest befristet ihre Flächen Raumunternehmen überlassen und sich davon Impulse für neue Entwicklungsoptionen erhoffen. Städtebau und Raumpioniere, die bleiben wollen – eine schwierige Beziehung Der Konflikt um die Verstetigung von Zwischennutzungen ist ein wiederkehrendes Phänomen in vielen städtebaulichen Entwicklungsprojekten, besonders dann, wenn es einen geeigneten Gebäudebestand gibt und die Raumpioniere bereits eine Szene mit hoher öffentlicher Anziehungskraft ausgebildet haben. Die Ursachen der Auseinandersetzung liegen auf der Hand: Die Bestandsnutzung entspricht nicht der vorgesehenen Dichte und kalkulierten Rendite der Projektentwickler. Wie sich das Spannungsfeld gestalten kann, zeigen die folgenden Typen von Entwicklungspfaden mit jeweils sehr  unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die die Konsolidierungsstrategien von Raumunternehmen maßgeblich beeinflussen.

„Tabula rasa“ ist die Regel in vielen städtebaulichen Vorhaben, ohne Option für Raumunternehmen. Die Zwischennutzung endet, wenn die Projektentwicklung einer höherwertigen Nutzung marktfähig wird. Den Bestandsnutzern wird gekündigt und bestehende Gebäude werden abgerissen. Es entsteht ein freier Raum, der vollständig neu geplant und bebaut wird. Es gibt keine Verbindung zwischen der vergangenen und der neuen Nutzung des Raumes. 407.2 Der Typ „Biotop“ ist das Gegenteil des vorherigen Modells. Aus der informellen Aneignung eines Areals bildet sich ein Zusammenschluss von Nutzern, dem es gelingt, das Gebiet langfristig zu sichern. So entstehen ideale Bedingungen für Raumunternehmen: Sie verfügen selbstbestimmt über Zeit, Raum und Geld und können ihre Vision auf einem größeren Gebiet umsetzen.

In wachsenden Städten mit einem hohen immobilienwirtschaftlichen Druck und knappen Raumressourcen gibt es diese „Biotope“ kaum oder nur in sehr unattraktiven Lagen;oder aber, wenn die Politik ein solches Projekt auf einer öffentlichen Fläche ermöglicht oder die Nutzer selbst Eigentümer beziehungsweise langfristige Pächter des Gebietes sind, wie dies zum Beispiel im Hamburger Gängeviertel der Fall ist. In strukturschwachen Regionen mit schrumpfender Einwohnerzahl hingegen wären durchaus viele freie Flächen vorhanden, allerdings fehlt es hier meistens an potenziellen Raumunternehmen.

Viele Kommunen und Projektentwickler haben mittlerweile erkannt, dass Bestandsnutzer mit eigenen Ideen zur Arealentwicklung vielfältige Anknüpfungspunkte für neue Nutzungsprogramme, die öffentliche Ausstrahlung des Gebietes oder das städtebauliche Konzept ausbilden können. Während der Planungsphase werden beim Typ „Inkubator“ gut erhaltene Gebäude identifiziert und in den städtebaulichen Entwurf eingebettet. Für Zwischen- und Bestandsnutzungen bietet sich hier die Möglichkeit der Verstetigung. Aus der Perspektive der Raumunternehmen ergeben sich jedoch nur bedingt Möglichkeiten der eigenen Entfaltung. In diesem Fall sind sie meistens konventionelle Mieter oder Käufer eines Gebäudes und haben über die Gebäudeentwicklung hinaus nur wenige Chancen, sich mit eigenen Entwicklungsideen einzubringen. Die städtebauliche Positionierung und Vermarktung von Neubauten, die Gestaltung der öffentlichen Räume und die wirtschaftliche Steuerung des Gesamtvorhabens obliegt weiterhin dem Projektträger.

Das Modell „Dorf“ implantiert wie im Münchener Beispiel des PATHOS-Theaters ein größeres Bestandsgebiet in ein städtebauliches Entwicklungsareal mit dem Ziel, dass sich hier eine kritische Masse von Raumunternehmen formieren kann und die Gesamtentwicklung bereichert. Den Akteuren bietet sich unter zuvor vereinbarten Spielregeln eine langfristige Nutzungsperspektive. Nach Möglichkeit sollen sie eine eigene Organisationsform bilden und werden an wichtigen Entscheidungen beteiligt. Im Idealfall erhält das „Dorf“ für seine Entwicklung eigenen Raum, Zeit und gesonderte finanzielle Rahmenbedingungen. Außerdem ist die Ergänzung des Kerns durch Neubauten möglich und es wird ein intensiver Austausch zwischen benachbarten neuen Quartieren angestrebt.

Ideen finden: Stadt planen und Stadt probieren Die unterschiedlichen Typen möglicher Entwicklungspfade zeigen ein grundlegendes Dilemma. Städtebauliche Prozesse und Raumunternehmen lassen sich nur unter besonderen Bedingungen synchronisieren. Deterministische Masterplanungen sind auf eine extrapolierte Zukunft mit einem festgelegten Endzustand ausgerichtet. Baufelder und -massen werden genau definiert, die Etappen der Entwicklung festgeschrieben und an wirtschaftliche Ziele gekoppelt. Im Vergleich dazu verfolgen auch die Raumunternehmen einen Plan. Dieser ist jedoch bei Weitem unschärfer und offener als der städtebauliche. Sie benötigen Zeit, um sich zu formieren. Ihr Handeln schließt die Möglichkeiten des Ausprobierens und des alternativen Gebrauchs mit ein.

Raumunternehmen verfolgen in erster Linie kein expansives räumliches Modell, das auf eine Zunahme verwertbarer Flächen ausgelegt ist. Sie nutzen Bestehendes, bauen um und investieren in den Aufbau einer stabilen Nutzungsstruktur. Im Gegensatz zu den Planenden sind Raumunternehmen vor Ort und Teil des Ortes. Sie sind den lokalen Bedingungen des Ortes ausgesetzt und entwickeln aus dieser Erfahrung ihre Projektideen (vgl Kap. 1). Ihre Basis ist das Gebäude oder Grundstück, von dem aus sie agieren. Liegt ihr Projekt in einem größeren Gebiet, das städtebaulich entwickelt werden soll, setzen sie ihre Energie zunächst für die Sicherung des eigenen Standortes ein. Eine Auseinandersetzung mit dem erweiterten räumlichen Kontext kann erst dann stattfinden, wenn die Raumunternehmen bereits fest an einem Ort verankert sind. Eine solche gefestigte Position ermöglicht es ihnen, sich für den Erwerb weiterer Grundstücke einzusetzen (zum Beispiel Ex-Rotaprint), in Neubauten zu investieren (zum Beispiel Landlmühle) oder sich über die Gestaltung des öffentlichen Raums Neuland zu erschließen (zum Beispiel Schieblock).

Im Gegensatz zu den Raumunternehmen handeln Planer im Auftrag einer Stadt oder eines privaten Investors. Sie stehen außerhalb des zu beplanenden Gebietes und entwerfen eine Gesamtstruktur mit Straßen, öffentlichen Räumen, Baufeldern und - volumen. Dabei zählen nicht die Erfahrungen vor Ort, die bei den Raumunternehmen zur Grundlage von Rauminterventionen und Nutzungsideen werden, sondern Kriterien wie eine effiziente Erschließung, das Verhältnis zwischen privaten und öffentlichen Räumen, die Anbindung an Nachbarschaften, das Raumprogramm wie auch städtebauliche Qualitäten und Dichtevorgaben.

Der Vergleich lässt unschwer erkennen, dass hier zwei völlig unterschiedliche Vorgehensweisen aufeinandertreffen. Sollen Raumunternehmen an Wert für Nachbarschaften und neue Stadtquartiere gewinnen, so muss die Planung offener, unbestimmter und eher auf gemeinschaftliche Nutzenmaximierung als auf die Gewinnmaximierung einzelner ausgerichtet werden. Gleichzeitig verlangt die Einbettung in größere Entwicklungsgebiete von den Raumunternehmen mehr Mut zu organisierten Zusammenschlüssen, die Auseinandersetzung mit Planungsstrategien, Organisationsmodellen und Wertschöpfungsmodellen sowie ein Handeln über das eigene Projekt hinaus.

Nutzergetragener Städtebau

In der Planungsgeschichte gibt es eine lange Tradition der offenen Planung, um Nutzerinteressen und übergeordnete Planung zu vereinen. Einige Ansätze zielen darauf ab, „die Nutzer in den Prozess des Bauens einzubeziehen; andere bemühen sich um die Möglichkeit des Ausbauens und Veränderns gebauter Strukturen für ein noch nicht vorhersehbares Wachstum; dritte (…) suchen nach veränderbaren Gebäudearten“ (Oswalt, Overmeyer, Misselwitz, Fezer 2013, S. 165–189). Die Ansätze fokussieren entweder die Förderung von bottom-up-Aktivitäten oder sie zeigen Wege auf, rigide top-down-Planungen zu flexibilisieren. In den internationalen Planungswissenschaften prägt seit einigen Jahren die „strategische Planung“ die Debatte (Kühn 2009, S.87). Sowohl auf Ebene der Raumals auch der Stadtplanung verbindet die strategische Planung Leitkonzepte mit der Umsetzung konkreter Impulsprojekte. Sie folgen nicht mit zeitlichem Abstand aufeinander, sondern werden „iterativ und in ständigem Wechselspiel entwickelt“ (ebd., Kühn nach Frey). Strategische Planung ist eine lernende Planung. Die ständige Rückkopplung zwischen langfristigen Konzepten und direkten Projekten führt zu einer kontinuierlichen Anpassung von Planwerk und Maßnahme. Auf der Ebene von Governance-Prozessen zeichnen sich strategische Planungen durch das Zusammenspiel von verwaltungsgesteuertem Handeln wie auch von flexiblen Organisationsstrukturen und Netzwerken privater Akteure, insbesondere der Nutzer aus.

Der planungsstrategische Ansatz liefert für Stadtentwicklung mit Raumunternehmen eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten. Dazu zählen:

• ein offener Planungsprozess, in dem Planungsziel und tatsächliche Entwicklung kontinuierlich gegenseitig rückgekoppelt und angepasst werden,

• die Vagheit von Vorgaben in Verbindung mit einer Konzentration auf strategische Orte und realistische Projekte sowie

• die wachsende Bedeutung von evolutionären Organisationsprozessen (Otto, Speck 2011).

Bisher finden in der Praxis städtebaulicher Entwicklungsvorhaben diese Ansätze kaum Berücksichtigung. Mit Blick auf ein neues Planungsverständnis für Stadtentwicklung durch Raumunternehmen kristallisieren sich allerdings drei zentrale Handlungsfelder heraus, für deren jeweilige Themen es keine übertragbaren Patentrezepte gibt. Diese drei Handlungsfelder werfen vielmehr wesentliche Fragen auf, die ortsbezogen verhandelt werden müssen: Organisation und Nutzungsentwicklung Wenn, wie im Münchner Beispiel, die Entscheidung für eine Einbindung der vorhandenen Nutzungen in den städtebaulichen Entwicklungsprozess gefallen ist, treffen formelle Organisationsstrukturen der Entwicklungsgesellschaften und Verwaltung auf die meist informellen Zusammenschlüsse der Nutzerinnen und Nutzer.

Für beide Seiten ist dies in den meisten Fällen ein unerwarteter Schlüsselmoment: Die Nutzer vor Ort werden sich erst mit der potenziellen Bedrohung ihres Standortes durch neue Pläne bewusst, dass sie sich untereinander verbünden und organisieren müssen, um in der anstehenden Phase, in der die Zukunft eines Gebietes verhandelt wird, eine eigene Position als ernstzunehmende Verhandlungspartner einnehmen zu können. In dieser Phase entscheidet sich für sie, ob sie als Raumunternehmen aktiv in die Geländeentwicklung einsteigen, in ihrer bisherigen Rolle als Mieter bleiben oder verdrängt werden. Auf Seiten der Projektträger herrscht große Unsicherheit darüber, wie mit Akteuren außerhalb des Kreises von immobilienwirtschaftlichen Experten, Projektsteuerern, Architekten, Investoren und Behörden kommuniziert werden kann.

Die Evolution der Organisationsform bei Raumunternehmen verläuft oftmals in Etappen (Verweis Artikel Otto/Fleischmann). Aus einem losen Zusammenschluss mehrerer Nutzer formiert sich, wie im Gängeviertel oder bei ExRotaprint, ein Verein, der das Bekenntnis der Nutzer zu einer gemeinsamen Vision unter einem Schirm vereint. Mit weiterer Verantwortungsübernahme bei Kauf oder Pacht eines Geländes wird der Verein in der Regel durch eine weitere Organisationsform für den Betrieb, etwa eine (gemeinnützige) GmbH oder Genossenschaft ergänzt. Die Formalisierung der Organisationsstruktur ist vielfach mit einer Auseinandersetzung über die Nutzungsentwicklung verbunden.

Eine entscheidende Frage ist, wie die Organisationsform der Raumunternehmen in die Prozesssteuerung der Gesamtentwicklung eingebunden ist und welche Entscheidungsbefugnisse damit verbunden sind. Fungiert der Zusammenschluss der Nutzer als Pächter oder Eigentümer eines Geländes und kann er selbst über die Zusammensetzung der Nutzungen bestimmen? Liegt die Gesamthoheit über das Entwicklungsgebiet bei einer Entwicklungsgesellschaft, die Einzelstandorte an Organisationen der Raumunternehmen ohne weitere Mitspracherechte vergibt (vgl. Modell Inkubator)? Oder gibt es einen Verbund aus Entwicklungsgesellschaft und Nutzerorganisation, der nach vereinbarten Spielregeln Verantwortlichkeiten definiert und eine gemeinsame Entscheidungsfindung ermöglicht? Wenn Nutzer zu Raumentwicklern werden, muss sich eine passende Organisationsform dazu entwickeln. Eine erfolgreiche Steuerung nicht-linearer Entwicklungsprozesse und unterschiedlicher Nutzerinteressen erfordert vor allem Flexibilität und Zeit.

Ökonomie und Wertschöpfung

Der Städtebau der Moderne war in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt durch einen ganzheitlichen und flächendeckenden Anspruch. Gute Lebensbedingungen sollten für die Gesamtheit der Bevölkerung hergestellt werden. Das paternalistische Planungsmodell des versorgenden Staates geriet seit den 1970er Jahren immer stärker in die Krise und wurde von dem Konzept der „unternehmerischen“ Stadt abgelöst (Oswalt, Overmeyer, Misselwitz 2013, S.11). In der Folge wurden ursprünglich staatliche Aufgabenfelder wie der kommunale Wohnungsbau durch Public-Private-Partnership-Modelle abgelöst. Im Prinzip zeichnen sich die Aushandlungsprozesse zwischen Markt und Staat in der Stadtentwicklungspolitik westeuropäischer Länder dadurch aus, dass einerseits die Deckung von Wohnungsbedarfen größtenteils dem Markt überlassen werden und im Gegenzug private Eigentümer und Investoren an der Finanzierung von öffentlichen Belangen wie Erschließungen, dem Bau von öffentlichen Räumen und teilweise auch sozialgerechten Wohnungen über eine Abschöpfung des Planungsgewinns beteiligt werden. So führte die Stadt München 1994 das Modell der „Sozialgerechten Bodennutzung“ ein. Von den Bodenwertsteigerungen durch Bebauungsplanungen und den Bau von öffentlichen Infrastrukturen müssen die Planungsbegünstigten bis zu zwei Drittel an die Stadt abführen (Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung 2009, S.6–7).

Welche Position nehmen Raumunternehmen im Spannungsfeld von öffentlichen und privaten Interessen in der Stadtentwicklung ein? Sie besetzen eine bisher undefinierte Zwischenrolle und finden sich in den städtebaulichen Verträgen1, die zwischen öffentlicher Hand und Privaten ausgehandelt werden, kaum wieder. Die meisten Raumunternehmen agieren als private Akteure mit einem unternehmerischen Profil, das jedoch in den seltensten Fällen unter üblichen marktwirtschaftlichen Bedingungen umsetzbar ist. Sie legen Wert auf die Refinanzierung ihrer Projekte, Investitionen und der eigenen Arbeit. Gleichzeitig verfolgen sie aber auch das Ziel, Grund und Gebäude aus der immobilienwirtschaftlichen Spekulation herauszulösen, um Spielräume für die Ermöglichung nicht rentabler Nutzungen zu gewinnen, meistens mit Unterstützung von Kommunen oder Bürgerstiftungen.

Ihr Nutzen für die öffentliche Hand ist offensichtlich: Sie geben zivilgesellschaftlichen Projekten Raum, integrieren kapitalarme Akteure, fördern Eigeninitiative und soziale Netzwerke, schaffen Raum für experimentelle Mischnutzungen und bilden neue öffentliche Orte. Viele Städte haben diesen Wert von Raumunternehmen inzwischen erkannt und stellen für nutzergetragene Projekte öffentliche Liegenschaften zu besonderen Konditionen zur Verfügung oder kofinanzieren Projekte der Raumunternehmen mit öffentlichen Geldern. Bestes Beispiel ist der vom Rotterdamer Schieblock initiierte Stadtboulevard, den die Stadt Rotterdam mit vier Millionen Euro fördert und damit den stadtgesellschaftlichen Wert des Projektes unterstreicht. Herausforderung für die Städte ist allerdings, zwischen dem Nutzen der Projekte für das Gemeinwesen und dem Eigennutz für  eine begrenzte Gruppe abzuwägen.

Für private Akteure sind die gemeinwohlorientierten „Werte“ der Raumunternehmen bei einer rein monetären Abwägung wenig attraktiv. Zu groß ist die Lücke zwischen den erwartbaren Gewinnen durch eine marktübliche Nutzung und der Vermietung an Raumunternehmen (vgl. Artikel Spars). Sind damit die selbstbestimmten Raumentwickler allein Sache der öffentlichen Hand? Stadtökonomisch könnte sich eine neue Perspektive ergeben, wenn in größeren 1 Städtebauliche Verträge werden zwischen der öffentlichen Hand und privaten Investoren im Zuge von städtebaulichen Maßnahmen geschlossen. Darin kann nach §11 des Baugesetzbuches unter anderem die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen wie Erschließung, Bodensanierung, baukulturelle Belange oder auch die Deckung des Wohnbedarfes für Bevölkerungsgruppen mit besonderem Bedarf geregelt werden.

Stadtentwicklungsvorhaben Raumunternehmen als öffentliches Gut verhandelt werden würden. Was wäre, wenn mit der Umverteilung des Planungsmehrwertes nicht nur öffentliche  Infrastrukturen, sondern auch Räume zu besonderen Bedingungen für nutzergetragene Projekte finanziert würden? Wenn es, wie im Münchner Beispiel, zur planerischen Praxis würde, Teilgebiete mit Bestand aus Entwicklungsflächen herauszulösen und diese mit Raumunternehmen zu entwickeln?

Für die Nutzungsmischung in Quartieren, ihre Innovations- und Erneuerungskraft wäre das ein ganzheitlicher Ansatz, der sich nachhaltig für das Leben in Städten auszahlen würde. Raumstrategien Strategische Planungsansätze haben bei städtebaulichen Projekten mit Raumunternehmen in Bezug auf Rauminterventionen und Nutzungskonzepte eine entscheidende Bedeutung.

„Sich mit kleinen Schritten perspektivisch auf den Weg machen“ war das Credo von Karl Ganser für die IBA Emscherpark (Ganser, Siebel, Sieverts 1993). In den Planungsstrategien für diese IBA wurden über die Idee des „perspektivischen Inkrementalismus“ unter anderem der Verzicht auf flächendeckende Realisierung, die Verschränkung von informeller mit regulatorischer Planung wie auch die vertikale und horizontale Kooperation zwischen Akteuren propagiert (ebd.). Nun ist die regionale Ausrichtung einer IBA nicht zu vergleichen mit dem städtebaulichen Maßstab von Quartiersentwicklungen. Beziehen sich die Perspektive einer Bauausstellung auf ein qualitatives Leitbild für einen Agglomerationsraum und die kleinen Schritte auf eine Vielzahl von in sich geschlossenen Einzelprojekten, so geht es bei städtebaulichen Entwicklungsvorhaben um einen mit Flächengrößen, Gestaltungs- und Verwertungsvorgaben unterlegten Plan und die stufenweise Realisierung des Konzeptes auf definierten Baufeldern.

Der strategisch iterative Ansatz wird erst relevant, wenn die Offenhaltung von Räumen für Aneignungs- und Selbstorganisationprozesse von Nutzungen verhandelt werden oder wenn Strategien des Rückbaus, der Bestandsaktivierung und der punktuellen Neugestaltung miteinander verknüpft werden. Auch wenn die wenigsten Raumpioniere und Raumunternehmen eine Raumstrategie für ihr erweitertes Umfeld verfolgen, bilden sich aus planerischer Perspektive eindeutige Muster der Raumaneignung ab, die in städtebaulichen Konzepten bisher kaum Berücksichtigung finden:

• Kristallisationskerne bilden gut erhaltene Gebäude mit einer intakten Infrastruktur, die in der Aktivierungsphase mit wenig Investitionen für ein möglichst breites Spektrum an Nutzungen zugänglich gemacht werden können; schlecht erhaltene Räume sind auch für Raumunternehmen nicht attraktiv, zumindest solange keine Mittel für aufwendigere Sanierungen vorhanden sind.

• Öffentliche Räume müssen nicht angelegt werden. Bestehende Freiflächen werden multifunktional im Zusammenspiel mit Gebäuden oder an gut erreichbaren Orten genutzt, die sich für öffentliche Ereignisse und Interaktion eignen. Parkplatz, Konzertbühne, Spielplatz, Rangierfläche, Ausstellungsfläche, Lager – je mehr Nutzungen die bestehenden Freiräume zulassen, desto besser.

• Äußere Raumgrenzen wie Mauern oder Tore verlieren mit der Umnutzung ihre abschottende Wirkung. Sie begünstigen die Bildung eigener Identitäten und Milieus. Die Differenzierung zur Umgebung wird positiv umgewertet.

• Raumstrategien von Raumunternehmen in Transformationsarealen sind stärker mit zeitlichen Rhythmen verwoben als in fertig gebauten Quartieren. Das betrifft beispielsweise die temporäre bzw. saisonale Nutzung von Orten auf einem Gelände. Die Raumnutzung oszilliert, die  Konzentration auf feste Raumkerne wechselt mit einer flächigen Ausdehnung.

Diese räumlichen Aneignungsmuster können bei der Einbettung von Raumunternehmen in die weitere städtebauliche Entwicklung eines Geländes eine wesentliche Ressource darstellen. Bedeutend ist in diesem Prozess die Frage, wie sich die bottom-up-Strategien der ersten Umnutzungsphase zu dem Neubau von Gebäuden, angelegten Freiflächen oder neuen Erschließungsstraßen verhalten und wer für Pflege, Sicherung und Unterhalt der Flächen verantwortlich ist. Die Praxis des Unfertigen ist für nutzergetragene Entwicklungen Voraussetzung und Qualität zugleich, widerspricht aber dem Determinismus der Planung. In dem Spannungsfeld zwischen Festlegung und Offenheit bewähren sich Ansätze, die im Rahmen eines Gesamtkonzeptes kleinräumliche Zonen definieren, für die mit den Beteiligten und externen Experten Spielregeln vereinbart und planungsrechtlich gesichert werden (Schmidt-Eichstaedt, Overmeyer 2010).

Wichtig ist hierbei, Spielregeln an die „Begabung“ der einzelnen Zonen und die zeitliche Entwicklung zu koppeln. Das betrifft neben den klassischen städtebaulichen Parametern wie Dichte, Erschließung und öffentliche Räume einer Zone vor allem ihre weichen Standortfaktoren: Welche Räume eignen sich für eine Ausdehnung von Bestandsnutzungen? Wo ist Schutz vor Lärm gefragt und an welcher Stelle eine radikale Öffnung zur Nachbarschaft? Was sind Laborräume, in denen für einen bestimmten Zeitraum unterschiedliche Nutzungen im Wechsel getestet werden können und wo sollten Impulse durch Neubauten gesetzt werden? Welche Atmosphären, Öffentlichkeiten und mögliche Nutzungsmilieus zeichnen die Zonen aus?

Die zeitliche  Dynamisierung von Planung und Spielregeln schafft mehr Flexibilität, weil die Entscheidungsfindung über einen längeren Zeitraum gestreckt wird und so aktuelle Entwicklungen und Planung kontinuierlich aufeinander abgestimmt werden können. So kann beispielsweise über die Spielregeln vereinbart werden, dass eine bestehende Asphaltfläche für einen befristeten Zeitraum von Jahren multifunktional sowohl als Platz für öffentliche Veranstaltungen, ausgelagerte Erdgeschossaktivitäten oder als Parkplatz genutzt werden kann. Je nach Nutzungsentwicklung kann nach Ablauf des vereinbarten Zeitrahmens entschieden werden, ob der Platz als öffentlicher Raum mit einer stärkeren funktionalen Gliederung neu angelegt werden soll oder in seiner bisherigen Form weiter gut funktioniert.

Zu klären ist hierbei, wie dieser Entscheidungsprozess insbesondere bei gegensätzlichen Interessen gestaltet ist und wer am Ende entscheidet. Die Ausgestaltung von Freiflächen und Gebäuden in nutzergetragenen Entwicklungen ist eng mit den zuvor diskutierten Fragen der Organisationsform und Ökonomie verbunden. Einen weiteren, nicht unwesentlichen Faktor für die erfolgreiche Umsetzung von Raumstrategien zeigen die untersuchten Fallbeispiele: die Personalunion aus Planenden und Raumunternehmen. In allen Beispielen sind die Initiatoren selbst Architekten oder im Projektteam arbeiten professionelle Planer mit.

Stadt machen mit Raumunternehmen

Können Raumunternehmen einen wirklichen Beitrag zur Entwicklung von Nachbarschaften und Quartieren leisten oder stellen sie ein Sondermodell der verstetigten Zwischennutzung dar? Es gibt in der Transformation von städtischen Konversionsflächen kaum ein städtebauliches Projekt, das nicht den Anspruch verfolgt, ein „urbanes und gemischtes“ Quartier schaffen zu wollen. In der Regel sind Quartiere heutiger Stadtproduktion ein räumliches Konstrukt aus – meist monofunktional genutzten – Baukörpern und gestalteten, öffentlichen Räumen, die als Adresse für die Vermarktung dienen.

Die Ansprüche an Nachbarschaften haben sich mittlerweile aber stark geändert. Über einen flächenschonenden, klimaverträglichen Wohnungsbau hinaus geht es vielen Menschen um neue Formen des Zusammenlebens und der Gemeinschaft, um Teilhabe durch zivilgesellschaftliches Engagement, die Relokalisierung von Produktionskreisläufen und Lebenswelten, um sinnvolle Lebensarbeit und nachhaltiges Wirtschaften. Nicht mehr expansives Wachstum um jeden Preis, sondern vielmehr die Frage, wie wir in Zukunft in der Stadt gut leben können, rückt in den Vordergrund (Welzer 2012, S.66): Raumunternehmen schaffen Nachbarschaften, die darauf Antworten suchen. Das macht sie für die kommende Stadt attraktiv.

Literatur

 • Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2013):
 • Kreativquartier an der Dachauer Straße.
 • www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-
 • Bauordnung/Projekte/Dachauerstrasse-Werkstattgespraech.html, Zugriff 15.9.2013
 • Bühler (2013): Kreativ- und Kulturquartier Oberhafen,
 • www.hafencity.com/de/oberhafen.html, Zugriff 20.9.2013
 • Verein I_LAND (2013): Zwischennutzung Klybeckinsel , www.i-land.ch, Zugriff
 • 3.9.2013
 • Oswalt, Overmeyer, Misselwitz mit Fezer (2013): „Offene Planung“. In: Oswalt, Philip/
 • Overmeyer, Klaus/ Misselwitz, Philipp (Hrsg.): Urban Catalyst, Berlin, S. 165 - 189
 • Kühn (2009): „Strategische Planung – Vom Schlagwort zum Modell“. In Kühn,
 • Manfred, Liebmann/ Heike (Hrsg.) Regenerierung der Städte, Wiesbaden, S.87
 • Otto, Speck (2011): Darwin meets Business, Wiesbaden
 • Oswalt, Overmeyer, Misselwitz (2013): „Einführung“. In: Oswalt, Philipp/ Overmeyer,
 • Klaus/ Misselwitz, Philipp (Hrsg.): Urban Catalyst, Berlin 2013, S.11
 • Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung (2009): Die
 • sozialgerechte Bodennutzung. München, S.6/ 7
 • Ganser, Siebel, Sieverts (1993): „Die Planungsstrategie der IBA Emscherpark“. In
 • Raumplanung 61, Dortmund, S. 112-118
 • Schmidt-Eichstaedt, Overmeyer (2010): „Mellowpark Campus“, Studie zur
 • Umsetzung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für die nutzergetragene
 • Entwicklung eines 7 ha großen Jugendsportgeländes im Rahmen des EXWOST
 • Forschungsprogrammes, Forschungsfeld Jugendliche im Stadtquartier des
 • Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung und des Bundesinstitut
 • für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Berlin
 • Welzer (2012): Selbst Denken. Frankfurt am Main, S. 66

"DEVELOPER

BY

ACCIDENT"

verslag M4

M4_verslag05

Stad.Academie, een informele opleiding voor stadmakers, is weliswaar in Maastricht gestart, ons interesse in andere methoden van stadsontwikkeling overschrijdt nationale grenzen. De vierde module is georganiseerd in samenwerking met de stad Aachen, de Design Metropole Aachen en het Kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling (vertegenwoordigers en oprichters Iris Schutten en Sabrina Lindemann). De lezing ter inleiding van het hoofdthema Tussentijd is gegeven door Klaus Overmeyer, professor aan de universiteit van Wuppertal. Overmeyer is langs de Nederlandse grens opgegroeid en spreekt vloeiend Nederlands, zodat de taalbarrière omzeild kan worden en de lezing een interessante mix was tussen beide talen.

M4_verslag01

Klaus Overmeyer is oprichter van het bureau Urban Catalyst en auteur van het gelijknamige boek. In zijn lezing spreekt hij over de systeemverandering in de stadsontwikkeling. Het werkveld is een landschap van plusjes en minnetjes. Stadsontwikkeling gaat niet alleen maar over groei, maar moet ook functioneren bij krimp en stilstand. Met de economische stilstand is er ruimte ontstaan voor tijdelijke initiatieven, die geleidelijk vooruitgang boeken door te experimenteren met alternatieve vormen van wonen, stadslandbouw, investeren, ontwikkelen, etc. Overmeyer toont in zijn lezing aan de hand van drie steden aan, dat tijdelijk gebruik meer kan betekenen dan incidentele leegstandsbestrijding. De tussentijd biedt een serieus alternatief met incrementele gebiedsontwikkeling.

M4_verslag02

Een pionier op dit gebied is Sabrina Lindemann (Mobiel projectbureau OpTrek). In haar presentatie toont zij met haar dagelijkse praktijk aan, hoe kansrijk tijdelijk gebruik als strategie kan zijn. In de luwte van de stadsvernieuwing kiest zij als urban curator positie in de wijk en creëert nieuwe impulsen en verbindingen. Een mooi voorbeeld is het project Hotel Transvaal*-*****, verblijf in de Tussentijd in Den Haag, uitgedacht door Jan Konings en Duzan Doepel en gerealiseerd S. Lindemann., De hele wijk Transvaal werd tot hotel verklaard en de grootschalige leegstand in de wijk werd ingezet als hotelkamers. Met de inzet van het bestaande dienstnetwerk wordt met informele samenwerking kreeg het initiatief gestalte. Lokale ondernemers leveren de diensten, zoals ontbijt en vermaak en in de openbare ruimte is plek voor ontspanning. Zo is het gelukt de wijk tot een groot hotel om te vormen. Een ander succesvol project is ReSourceCity Binckhorst. Trots presenteert Lindemann de Binckse Belofte, het nieuw geproduceerde werkbier van het bedrijventerrein de Binckhorst. Het bier is in samenwerking met ondernemers uit het gebied ontstaan. Het staat symbool voor het potentieel in het gebied en is het resultaat van een door Lindemann lokaal opgezette productieketen.

De Design Metropole Aachen zijn de ‚Frontschweine’ bij de herontwikkeling van Aachen Nord. Net als Lindemann zijn de leden Patricia Graf en Fabian Seibert autodidacten als het gaat om stadsontwikkeling. Overmeyer noemt de rol van de Design Metropole Aachen een ‚developer by accident’. Met hun guerrilla acties creëerden de DMA veel aandacht in de stad. Het talent in de openbare ruimte emoties over te brengen wekte bij de gemeente Aachen het interesse om het collectief bij de herontwikkeling van het nieuw benoemde stadsdeel Aachen Noord te betrekken. In ruil voor het creëren van gemeenschappelijk draagvlak en bewustzijn in de wijk, krijgt DMA een vaste plek in het Depot aangeboden om zichzelf als collectief bestendigen.

M4_verslag03

De module behandelt de casus van Aachen Nord. Om inzicht in het vraagstuk te krijgen worden de studenten op pad gestuurd. Na een dik uur fietsen door het gebied worden de observaties genoteerd en aan elkaar gepresenteerd. „Aachen Noord bestaat uit verschillende eilanden, die erg van elkaar verschillen”. Iets dat voor de studenten juist als stedelijke kwaliteit wordt gezien. „De variëteit aan functies, betekent in het geval van AC Noord ook een diversiteit aan gebouwtypen”. Daarnaast vinden zij, dat het project Aachen Noord sympathieker zou zijn als de eenheid niet van boven af was opgelegd, maar voortkwam uit het gezamenlijk optrekken van bewoners en ondernemers: een eenheid door uitwisseling.

Naast de verschillen in het gebied opent zich tussen de corridors een heel ander regelwerk. Op de industriële zones zijn geen afbakeningen en scheidingen meer. De stoep, de berm, de straat bestaan hier niet en alles is samengesmolten tot een niveau. Porsches zijn door een geopende poort van een garage zichtbaar en tegelijkertijd wordt je verrast door de geur van marmelade. Uitwisseling van kennis en kunde zou in deze open omgeving goed mogelijk zijn. Bovendien is de diversiteit van typologieën juist gunstig voor functiemenging van bijvoorbeeld wonen en werken in één gebouw. Hoewel er leegstand is, lijkt deze zeer dynamisch te zijn.

M4_verslag07

Top-down planning is nodig voor gebiedsontwikkeling, maar voorlopig wordt Aachen Nord gezien als administratief construct. De studenten waren het erover eens, dat niet de eenheid van een overkoepelende naam het potentieel van het gebied bepaalt, maar de aanwezige diversiteit. De voorgestelde opgave is om vanuit de tussentijd voorstellen voor AC Nord is te doen, die impact hebben op de toekomstige ontwikkelingen van het gebied met daarin de positie van het Depot. De studenten zijn op vier aanbevelingen uitgekomen:

De eerste aanbeveling is de investeringen in het gebied te spreiden. Als de renovatie van het Depot wordt terug gedraaid tot een casco-renovatie, kunnen de toekomstige gebruikers, zelf ook het innerlijke functioneren meebepalen en zelfs meebouwen. Met het overgebleven budget kunnen in de tussentijd kleine zichtbare interventies in AC Nord worden gedaan, die gekoppeld zijn aan activiteiten, die de aandacht trekken. De aandacht is erop gericht bedrijven lokaal te stimuleren om maatschappelijk te investeren. De toekomstige creatieveling kan zijn kennis en tijd in het gebied beleggen en in ruil voor de diensten korting krijgen op de huurprijs.

Een tweede advies is ‚meedoen’. Tijdens de fietstocht heeft een groep studenten alle kansrijke plekken met een groen kruis aangeduid. De kruizen markeren contactpunten in het gebied, waar bewoners ontmoeten om gezamenlijk aan de toekomst van het gebied te werken. De fysieke notaties staan symbool voor een imago-verbetering en de mentale markering van een groter zelfvertrouwen.

M4_verslag06_copy

Zonder uitwisseling is diversiteit een onbenut potentiaal. Als derde aanbeveling wordt aangeraden de mogelijkheden van de verschillende eilanden beter te communiceren. Het groene landschap ligt om de hoek, maar is niet zichtbaar. De producten, die op het bedrijventerrein worden gemaakt zijn niet tastbaar voor bezoekers of te zien en te beleven in de openbare ruimte. Als de leegstaande winkels in de Jülicher Straße als showroom dienen voor de producten van het bedrijventerrein, krijgt het gebied meer zichtbaarheid en bekendheid en trekken geïnteresseerden misschien het gebied in. Eenmaal aangekomen in de open industriële zone kan een menging worden aangeboden tussen de bestaande maakindustrie en de kleinschalige initiatieven van het AC Nord project.

Terwijl de Jülicher Straße het portaal is tot het gebied, is het tevens haar grootste barrière. Als eerste stap voor een tussentijdse strategie stellen de studenten een straatfeest voor. De dwarsverbindingen tussen de wijken verdienen meer aandacht en als op gezette tijden de straat wordt afgesloten voor een straatfeest, kan de verbinding worden gevierd. Het evenement ondersteunt de drie bovenstaande voorstellen, namelijk het stimuleren van maatschappelijke investeringen, een ontmoetingsplek voor uitwisseling en communicatie van eigen kwaliteiten.

Klaus Overmeyer geeft Design Metropole Aachen nog het advies mee, dat er meer mogelijkheden zijn naast de concentratie in één gebouw. De naam van metropool spreekt tot de verbeelding en past beter bij een gebied, dan een gebouw. Een metropool als een verzameling van verschillende ruimten, milieus, polen en beweging zou meer impact in de buurt kunnen hebben. Daarom gaat het idee van de Metropool in het Depot een beetje verloren. Het sluit echter niet uit, dat het Depot een belangrijke (eerste) bouwsteen kan zijn voor een mozaïek aan initiatieven.

Volgens Overmeyer ontbreekt in het project Aachen Nord nog de laag van een coördinerende structuurvisie. Hij refereert bijvoorbeeld naar het project Leipzig Westen. Met een structuurvisie kunnen alle krachten worden verzameld, gebundeld en gericht worden ingezet. Overmeyer stelt voor met alle partijen een inventarisatie te maken: een Depot van kwaliteiten. Tijdens het wachten op de voltooiing van het Depot kunnen mensen informatie aanreiken en filmpjes maken over hun beleving van Aachen Nord.?

Stad.Academie is erop gericht mensen hun eigen rol te laten definiëren in het proces van stadsontwikkeling. Daarom wordt afsluitend aan de studenten gevraagd, wat zij in hun rol anders moeten gaan doen. Het groepje met stedenbouwkundigen uit de steden Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen antwoordden, dat de gemeente meer moet gaan luisteren naar de pionier, die weet de waarde van tijd te waarderen.

Tim Prins

M4_verslag04